അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

പ്രവാഹ് ഓൺലൈൻ സേവനവുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്

കൊച്ചി: വിവിധ സേവനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്ന പുതിയ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവാഹ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതു മുതൽ അനുമതി കിട്ടുന്നതു വരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിലവിൽ 60 അപേക്ഷകളാണ് പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ കടപ്പത്രങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ ലളിതമായ സംവിധാനമൊരുക്കുന്ന റീട്ടെയ്ൽ മൊബൈൽ ആപ്പും ഇന്നലെ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കി.

വിവിധ റെപ്പോസിറ്ററികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫിൻടെക് റെപ്പോസിറ്ററിയും റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കി.

X
Top