10 വര്‍ഷ ബോണ്ട് ആദായം മൂന്ന് മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സേവന മേഖല വികാസം ആറ് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യ രണ്ടാമതെത്തിആഗോള സൂചികയില്‍ ഇടം നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ബോണ്ടുകള്‍രാജ്യത്തിനുള്ളത് മതിയായ വിദേശ നാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം – വിദഗ്ധര്‍

1.14 ലക്ഷം കോടി രൂപ റീഫണ്ട് നല്‍കിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

2021 ഏപ്രില് മുതല് ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ 1.14 ലക്ഷം കോടി രൂപ റീഫണ്ട് നല്കിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 1.97 കോടിയിലധികം നികുതി ദായകര്ക്കാണ് അധികമായി നല്കിയ നികുതി തിരികെ ലഭിച്ചത്.

കോര്പറേറ്റ് നികുതിയനത്തില് 53,158 കോടി രൂപയാണ് തിരികെ നല്കിയത്. ഇതുവരെയുള്ള നികുതി വരുമാനം 4.80 ലക്ഷം കോടി കടന്നതായി പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് നിതിന് ഗുപ്ത അറയിച്ചു. ഈ തുക മുന് വര്ഷത്തേക്കാള് 38ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

ഇതിനകം ആറു കോടി ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളാണ് ഫയല് ചെയ്തത്. മുന് വര്ഷത്തേക്കാല് 68ശതമാനം അധികമാണ് ഇത്തവണ റീഫണ്ടായി നല്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജൂലായ് 31ആയിരുന്നു റിട്ടേണ് ഫയല് ചെയ്യേണ്ട അവസാന തിയതി. ഇത്തവണ തിയതി നീട്ടി നല്കിയിരുന്നില്ല.

X
Top