അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

വോൾട്ടാസിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഏകദേശം 8 ശതമാനം ഉയർന്നു

മുംബൈ : നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡിസംബർ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റനഷ്ടം കുറച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, വോൾട്ടാസിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഏകദേശം 8 ശതമാനം ഉയർന്ന് 52 ​​ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 1,095.95 രൂപയിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 110 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞ് മൂന്നാം പാദത്തിൽ 27.6 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരുമാനം 31 ശതമാനം വർധിച്ച് 2,625.7 കോടി രൂപയായതിനാൽ മികച്ച വിൽപ്പനയിൽ നഷ്ടം ചുരുങ്ങി.

ഇബിഐടിഡിഎ മാർജിൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് 3.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ 1.1 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയതിനാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം ദുർബലമായി തുടർന്നു.

എൻഎസ്ഇയിൽ വോൾട്ടാസിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഏഴ് ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,088.05 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

പ്രോജക്ട് വിഭാഗത്തിൽ, ആഭ്യന്തര ബിസിനസ്സ് വർഷം തോറും 83 ശതമാനം വളരുകയും ലാഭക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സാങ്കേതിക തലങ്ങളിൽ, 1,175 രൂപയിലും 1,250 രൂപയിലും സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ, കൂടുതൽ ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചോയ്സ് ബ്രോക്കിംഗ് പറഞ്ഞു. പോരായ്മയിൽ, ഗണ്യമായ പിന്തുണ ഏകദേശം 990 രൂപയായി കാണപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ, വോൾട്ടാസിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഏകദേശം 39.5 ശതമാനം ഉയർന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മുൻനിര സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 50 ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപകർക്ക് ഏകദേശം 9.5 ശതമാനം വരുമാനം നൽകി.

X
Top