സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾഅഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഭവനവായ്പ വിപണി ഇരട്ടിയിലധികം വളർച്ച നേടുംഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചു

മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന് 575 കോടി രൂപ അറ്റാദായം

കൊച്ചി: ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് 575 കോടി രൂപ സംയോജിത അറ്റാദായം നേടി. മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 394 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 46 ശതമാനം വർദ്ധനയുണ്ട്.

സംയോജിത ആസ്തികളുടെ മൂല്യം ഇക്കാലയളവിൽ 27 ശതമാനം ഉയർന്ന് 40,385 കോടി രൂപയിലെത്തി. സബ്‌സിഡിയറികൾ ഉൾപ്പെടാതെ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 429 കോടി രൂപയാണ്.

പ്രവർത്തന വരുമാനം 34 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2305 കോടി രൂപയിലെത്തി. സ്വർണ വായ്പ വിതരണം 12 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 20,758 കോടി രൂപയായി.

ലാഭക്ഷമതയിലും ആസ്തി മൂല്യത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതിനൊപ്പം മൈക്രോ ഫിനാൻസ്, വാഹന,ഉപകരണ വിഭാഗങ്ങളിലും മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയരുകയാണെന്ന് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ വി. പി. നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു.

X
Top