ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞുഎം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നുഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുംസേവന മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച ഒരു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഡിമാൻഡ് വിതരണത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതോടെ മില്ലറ്റ് വില റെക്കോർഡിലെത്തി

കല്യാൺ ജുവെല്ലേഴ്‌സിന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 278 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം

തൃശൂർ: ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കല്യാൺ ജുവെല്ലേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ആകമാന വിറ്റുവരവ് 8790 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അത് 6806 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു, 29% വളർച്ച.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആകമാന ലാഭം 278 കോടി രുപ ആയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അത് 214 കോടി ആയിരുന്നു. 30% വളർച്ച.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപാദത്തിൽ ആകമാന വിറ്റുവരവ് 4415 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അത് 3473 കോടി ആയിരുന്നു. 27% വളർച്ച. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപാദത്തിൽ ആകമാന ലാഭം 135 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപാദത്തിൽ ആകമാന ലാഭം 106 കോടി ആയിരുന്നു, 27 % വളർച്ച രേഖപ്പടുത്തി.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആകമാന വിറ്റുവരവ് 5560 കോടിരൂപയിൽ നിന്നു 7395 കോടിരൂപയായി ഉയർന്നു. 33% വളർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആകമാന ലാഭം 191 കോടിരൂപയിൽ നിന്നു 254 കോടിരൂപയായി ഉയർന്നു. 34% വളർച്ച.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപാദത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആകമാന വിറ്റുവരവ് 2841 കോടിരൂപയിൽ നിന്ന് 3754 കോടിരൂപയായി ഉയർന്നു. 32% വളർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആകമാന ലാഭം 95 കോടിരൂപയിൽ നിന്നു 126 കോടിരൂപയായി ഉയർന്നു. 32% വളർച്ച.

കമ്പനിയുടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയുടെ വിറ്റുവരവിൽ 13% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ആകമാന വിറ്റുവരവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 1174 കോടിരൂപയിൽ നിന്ന് 1329 കോടിരൂപയായി ഉയർന്നു.

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 29 കോടിരൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം അത് 27 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപാദത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിറ്റുവരവ് 629 കോടിരൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേ കാലയളവിൽ അത് 601 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു, 5% വളർച്ച.

രണ്ടാംപാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം 12 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അത് 14 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ ഇതുവരെ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സംതൃപ്തി നല്കുന്നതായിരുന്നുവെന്നും വിറ്റുവരവിൽ 29% വളർച്ച രേഖപ്പടുത്തിയെന്നും കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ രമേഷ് കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു.

ഉത്സവ കാലവും വിവാഹ സീസണും അനുബന്ധിച്ചു വിപണിയിൽ നല്ല ഉണർവ് പ്രകടമാണ് എന്നും നിലവിലെ പാദത്തിൽ ആദ്യ 43 ദിവസത്തെ വിറ്റുവരവിൽ 35% വളർച്ച രേഖപ്പടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

X
Top