അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

ഡൽഹിയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 4,44,768 രൂപയായി ഉയർന്നു

ന്യൂ ഡൽഹി : ഡൽഹിയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3,89,529 രൂപയിൽ നിന്ന് 4,44,768 രൂപയായി ഉയർന്നു.ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ 158 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് കെജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ 2023-ലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് പുറത്തിറക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കൈപ്പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത്.

വിവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും കെജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ 2023-ൽ പൊതുസേവന മേഖലയിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹാൻഡ്‌ബുക്കിന്റെ പ്രകാശന വേളയിൽ ആസൂത്രണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അതിഷി പറഞ്ഞു.

കെജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ തലസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തി, 2023-ൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 41 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ നിലവിൽ 1,300 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 7,200 ബസുകൾ നിരത്തുകളിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

2021-22 നെ അപേക്ഷിച്ച്, ഡൽഹിയിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 2.8 ലക്ഷം വർദ്ധിച്ചു, 2022-23 ൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ ചേർത്തു,ഡൽഹി സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കെജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി പ്രകാരം 2022-23ൽ 200 യൂണിറ്റ് വരെ പ്രതിമാസ ഉപയോഗം സൗജന്യമാണ്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മിനിമം വേതനം ഡൽഹിയിലാണ്.അവിദഗ്ധർക്ക് 17,494 രൂപ, അർദ്ധ നൈപുണ്യമുള്ളവർക്ക് 19,279 രൂപ, വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 21,215 രൂപ.ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും സർക്കാർ ഈ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

X
Top