അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

118 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി എംഎംടിസി

ഡൽഹി: ജൂൺ പാദത്തിൽ 118 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി എംഎംടിസി. 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ 597.17 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിലെ അറ്റ വിൽപ്പന 75.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 2,255.59 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ആദ്യ പാദത്തിലെ എംഎംടിസിയുടെ മൊത്തം ചെലവ് 82.9 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 1,743.07 കോടി രൂപയായി. 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തിലെ നികുതിക്ക് മുമ്പുള്ള നഷ്ടം 921.56 കോടി രൂപയായിരുന്നെകിൽ, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ കമ്പനി 481.15 കോടി രൂപയുടെ നികുതിക്ക് മുമ്പുള്ള ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനും അവശ്യ ധാതുക്കളുടെയും ലോഹങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായിയാണ് 1963 സെപ്റ്റംബർ 26 ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എംഎംടിസി സംയോജിപ്പിച്ചത്. ധാതുക്കൾ, ലോഹങ്ങൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, കൽക്കരി, ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ എന്നിങ്ങനെ ആറ് പ്രധാന ഡിവിഷനുകളിലായി കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. 2022 ജൂൺ 30 വരെ കമ്പനിയിൽ 89.93% ഓഹരി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് (GOI) ഉണ്ട്.

നിലവിൽ എംഎംടിസിയുടെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ 1.85 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 39.75 രൂപയിലെത്തി. 

X
Top