അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

മാർച്ചിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 4.85%

ന്യൂഡൽഹി: ചില്ലറ വ്യാപാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നാണ്യപ്പെരുപ്പം (സിപിഐ) മാർച്ചിൽ 4.85%. അഞ്ചു മാസത്തെ കുറഞ്ഞ തോതാണ് ഇത്.

നാണ്യപ്പെരുപ്പ തോത് 4% ആക്കണമെന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കുറവാണ് നാണ്യപ്പെരുപ്പ തോത് കുറഞ്ഞതതിനു മുഖ്യ കാരണം.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ 5.09% ആയിരുന്നു നാണ്യപ്പെരുപ്പം. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ 5.66 ശതമാനവും.

X
Top