15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ഗ്രീൻ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കും എൻബിഎഫ്‌സികൾക്കും നിർബന്ധമല്ല

മുംബൈ: ബാങ്കുകളും എൻബിഎഫ്‌സികളും ഗ്രീൻ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമല്ലെന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചിത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അറിയിച്ചു.

2023 ഏപ്രിലിൽ, ബാങ്കുകളും നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളും (എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി) “ഗ്രീൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ” സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു, അതിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജം, ഹരിത ഗതാഗതം, ഹരിത കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ധനസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം.2023 ജൂൺ 1 മുതലാണ് ഗ്രീൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

ആർ‌ബി‌ഐ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ (ആർ‌ഇ) അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് വരുമാനത്തിന്റെ വിനിയോഗം പരിഗണിക്കാതെ അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രീൻ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നൽകണം.

ഗ്രീൻ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും പിൻവലിക്കലുകൾക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഗ്രീൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വിദേശ കറൻസിയിൽ ആണെങ്കിൽ, നിലവിലെ ചട്ടക്കൂട് ഗ്രീൻ ഡിപ്പോസിറ്റുകളെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ മാത്രം ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.ഹരിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ/പദ്ധതികളിൽ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിലും അവയുടെ വിഹിതം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. ആർബിഐ പറഞ്ഞു.

ഹരിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് ചില നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഗ്രീൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രീൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സുസ്ഥിര അജണ്ട കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുക, , ഹരിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ/പദ്ധതികൾക്കുള്ള വായ്പയുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക” എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഫണ്ട് നിയമങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

X
Top