4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ജിഎസിഎല്ലുമായി കൈകോർത്ത് എൻടിപിസി ആർഇഎൽ

മുംബൈ: എൻടിപിസിയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ എൻടിപിസി റിന്യൂവബിൾ എനർജി ലിമിറ്റഡ് (എൻടിപിസി ആർഇഎൽ), ഗുജറാത്ത് ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡുമായി (ജിഎസിഎൽ) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ അമോണിയ & ഗ്രീൻ മെഥനോൾ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കാൻ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. റിന്യൂവബിൾ എനർജി, ഗ്രീൻ മെഥനോൾ, ഗ്രീൻ അമോണിയ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരിച്ച് 100 മെഗാവാട്ട് (റൗണ്ട് ദി ക്ലോക്ക്) വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും 75 ടിപിഡി ഗ്രീൻ മെഥനോൾ, 35 ടിപിഡി ഗ്രീൻ അമോണിയ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കാനും ധാരണാപത്രം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ അമോണിയ, ഗ്രീൻ മെഥനോൾ പദ്ധതിയാണിത്.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷി വികസനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡ്. തങ്ങളുടെ ആർഇ ബിസിനസ്സ് പരിപാലിക്കുന്നതിനായിയാണ് കമ്പനി അതിന്റെ 100 ശതമാനം അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എൻടിപിസി ആർഇഎൽ 2020 ഒക്ടോബറിൽ സംയോജിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, 1973 മാർച്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ ഗുജറാത്ത് ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (ജിഎസിഎൽ) സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ്. കൂടാതെ 1400 ടിപിഡി ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ജിഎസിഎൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാസ്റ്റിക് സോഡ ഉത്പാദകരിൽ ഒന്നാണ്. 

X
Top