ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

എൽഐസിയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം 2,409 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി: മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 2,917.33 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 17.41 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2,409.39 കോടി രൂപയായതായി അറിയിച്ച് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി). പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറ്റ പ്രീമിയം വരുമാനം 1,44,158.84 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 1,22,290.64 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 17.88 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എൽഐസി നടത്തുന്ന ആദ്യ ഫല പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എൽഐസി ഒരു ഓഹരിക്ക് 1.50 രൂപ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 67,855.59 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു, മുൻവർഷത്തെ പാദത്തിൽ ഇത് 67,684.27 കോടിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നാലാം പാദത്തിലെ 73.94 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്ഥിരത അനുപാതം 69.24 ശതമാനമാണ്.ആദ്യ വർഷ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 32.65 ശതമാനം വർധിച്ച് 14,663.19 കോടി രൂപയായും പുതുക്കൽ പ്രീമിയം 5.37 ശതമാനം വർധിച്ച് 71,472.74.05 കോടി രൂപയായും സിംഗിൾ പ്രീമിയം 33.70 ശതമാനം വർധിച്ച് 58,250.91 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.

X
Top