മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

കിർലോസ്‌കർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 316 കോടി രൂപ

ഡൽഹി: 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൊത്തം വരുമാനം 3,820.1 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായി കിർലോസ്കർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (കെഐഎൽ) അറിയിച്ചു, 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 2,082.3 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേപോലെ, 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കമ്പനിയുടെ നികുതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 377.7 കോടിയിൽ നിന്ന് 568.3 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ, പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 316.2 കോടി രൂപയാണ്. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഓഹരിക്ക് 10 രൂപയുടെ അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു.
ഒറ്റപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 58.1 കോടിയിൽ നിന്ന് 102.7 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. എഞ്ചിനുകൾ, എഞ്ചിൻ ബെയറിംഗുകൾ, എഞ്ചിൻ വാൽവുകൾ, ഡീസൽ ജനറേറ്റിംഗ് സെറ്റുകൾ, ഗ്രേ അയൺ കാസ്റ്റിംഗ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിപുലമായ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് കിർലോസ്‌കർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top