15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ഫാർമ പിഎൽഐക്ക് കീഴിൽ 25,813 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തി.

ന്യൂഡൽഹി: ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനുള്ള ഉൽപ്പാദന-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ഈ വർഷം സെപ്തംബർ വരെ 25,813 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും 56,171 പുതിയ ജോലികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 2023ൽ 10,000 റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ തുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ‘പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി പരിയോജന’ നേടിയതെന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (DoP) വർഷാവസാന അവലോകനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവും ഉൽപ്പാദനവും വർധിപ്പിച്ച്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനായുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (പിഎൽഐ) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുക 15,000 കോടി രൂപയാണ്. പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 2020-2021 മുതൽ 2028-29 വരെയാണ്.75,141 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ഉൾപ്പെടെ 1,16,121 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അപേക്ഷകർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്/ഐവിഡി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്,” പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി പരിയോജനയ്ക്ക് (PMBJP) കീഴിൽ, 2023 നവംബർ 30-ന്, രാജ്യത്തുടനീളം 10,006 പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

PMBJP-യുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ 1,965 മരുന്നുകളും 293 ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് എല്ലാ പ്രധാന ചികിത്സാ ഗ്രൂപ്പുകളായ ആൻറി-ഇൻഫെക്റ്റീവ്, ആൻറി-ഡയബറ്റിക്സ്, കാർഡിയോ വാസ്കുലർ, ആൻറി കാൻസർ, ഗ്യാസ്ട്രോ-ഇന്റസ്റ്റൈനൽ മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ (കെഎസ്എം), ഡ്രഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ (ഡിഐകൾ), ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റുകൾ (എപിഐകൾ) എന്നിവയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിഎൽഐ സ്കീമിൽ, നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുമായി ആകെ 249 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

249 അപേക്ഷകളിൽ 48 അപേക്ഷകൾ 3,938.57 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ നിക്ഷേപത്തോടെ അംഗീകരിച്ചു, ഏകദേശം 9,618 പേർക്ക് തൊഴിലവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2023 സെപ്തംബർ വരെ, 48 അംഗീകൃത പദ്ധതികളിൽ 27 പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. 3,063 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നിലയ്ക്കുകയും 2,777 പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു, കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ വഴി 252.62 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ഉൾപ്പെടെ 817.33 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

3,420 കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക ചെലവുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള പിഎൽ ഐ സ്കീമിനായി, നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലായി ആകെ 64 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. 26 അപേക്ഷകൾ 1,330.44 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ നിക്ഷേപത്തോടെ അംഗീകരിച്ചു, ഏകദേശം 7,950 പേർക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2023 സെപ്തംബർ വരെ, അംഗീകൃത 26 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 16 പ്രോജക്ടുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതായും, 39 മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതായും, 879 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ചതായും 4,546 പേർക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിച്ചതായും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

1654.09 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ഉൾപ്പെടെ 3251.76 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ വഴി നടത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ , നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ 2023 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, വിദേശ നിക്ഷേപം 4,456 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

കൂടാതെ, 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 നവംബർ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബ്രൗൺഫീൽഡ് പ്രോജക്ടുകൾക്കായി 9,848 കോടി രൂപയുടെ ആറ് എഫ്ഡിഐ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

X
Top