കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നു

ഡൽഹി : 2023-24ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്‌സഭയുടെ അനുമതി തേടി.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആദ്യ അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ 1.29 ലക്ഷം കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ അനുമതി തേടുന്നു. നിർമല സീതാരാമൻ ഫെബ്രുവരി 1 അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ, അറ്റാദായത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അധിക ചെലവ് 58,378 കോടി രൂപയാണ്, വിവിധ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും 70,968 കോടി രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം നേടിയതായി കാണുന്നു.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്രാമീണ തൊഴിലവസര പദ്ധതിയിൽ അധിക ചിലവിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് , ഈ കണക്ക് 40,000 കോടി രൂപ വരെയാകുമെന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . 2023-24 ബജറ്റിൽ എംജിഎൻആർഇജിഎയ്‌ക്കായി 60,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അടങ്കൽ തുകയായ 89,400 കോടി രൂപയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

X
Top