ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

മുദ്ര വായ്പയിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ചയുമായി എസ്ബിഐ

മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) മുദ്ര ലോൺ എക്സ്പോഷർ 53 ശതമാനത്തിലധികം വർധിപ്പിച്ചു. 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 37,925 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വായ്പാ വളർച്ചയാണിത്.

വായ്പാ വളർച്ചയിലെ ഈ വൻ വർദ്ധനവ് മൊത്ത എൻപിഎ കുറയുന്നതിന് കാരണമായി. 2021-22 ലെ 23.70 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2022-23 ൽ 16.17 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ) പ്രകാരമുള്ള മുദ്ര ലോൺ, 2000 രൂപ വരെ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ് സംരംഭമാണ്.

പിഎംഎംവൈയുടെ കീഴിലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ് വായ്പകളുടെ വിതരണം 2022-23ൽ മൊത്തത്തിൽ 35 ശതമാനം വളർച്ച നേടി 4.46 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. വായ്പകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച്, മുദ്ര ലോൺ സ്കീമിൽ 2022-23ൽ പിഎംഎംവൈ പ്രകാരം 6.23 കോടി വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു, ഇത് 2021-22 ലെ 5.37 കോടിയിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനം വളർച്ചയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മൈക്രോ-എന്റർപ്രൈസ് മേഖലയുടെ വളർച്ച സുഗമമാക്കുന്ന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻ‌ബി‌എഫ്‌സിയായ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി (മുദ്ര) പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന റീഫിനാൻസിംഗ് സഹായം വളരെ കുറവാണ്.ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണം വായ്പ നൽകുന്നത്.

ഈടില്ലാത്ത ഈ വായ്പകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മൊത്ത എൻപിഎയിൽ ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവ് കാണുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, അഗ്രി, എംഎസ്എംഇകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ,മുദ്ര വിഭാഗത്തിൽ മൊത്ത എൻപിഎ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്.

X
Top