15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

2023 ഏപ്രിൽ-ഡിസംബർ കാലയളവിലെ മൊത്ത ജിഎസ്ടി സമാഹരണം ₹14.97 ലക്ഷം കോടിയുടേത്

ന്യൂഡൽഹി: 2023 ഏപ്രിൽ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ, മൊത്ത ജിഎസ്ടി സമാഹരണം 12% വാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിൽ (ഏപ്രിൽ-ഡിസംബർ 2022) സമാഹരിച്ച ₹13.40 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 14.97 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി.

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ 9 മാസ കാലയളവിലെ ശരാശരി പ്രതിമാസ മൊത്ത ജിഎസ്ടി ശേഖരം ₹1.66 ലക്ഷം കോടി രൂപ 12% വർധനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ’23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അതേ കാലയളവിൽ ശരാശരിയായ ₹1.49 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു.

2023 ഡിസംബറിലെ മൊത്തം ജിഎസ്ടി വരുമാനം ₹1,64,882 കോടിയാണ്. അതിൽ സിജിഎസ്ടി ₹30,443 കോടി, എസ്ജിഎസ്ടി ₹37,935 കോടി, ഐജിഎസ്ടി ₹84,255 കോടി (ചരക്കുകളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ₹41,534 കോടി ഉൾപ്പെടെ), സെസ് ₹12,249 കോടിയാണ് (ചരക്കുകളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ₹1,079 കോടി ഉൾപ്പെടെ).

1.60 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം സമാഹരണവുമായി ഈ വർഷത്തെ ഏഴാം മാസമാണ് ഇത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഐജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് 40,057 കോടി രൂപ സിജിഎസ്ടിയിലേക്കും 33,652 കോടി രൂപ എസ്ജിഎസ്ടിയിലേക്കും സർക്കാർ തീർപ്പാക്കി. വ്യവസ്ഥിതമായ തീർപ്പാക്കലിന് ശേഷം 2023 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആകെ വരുമാനം സിജിഎസ്ടിക്ക് 70,501 കോടി രൂപയും എസ്ജിഎസ്ടിക്ക് 71,587 കോടി രൂപയുമാണ്.

2023 ഡിസംബർ മാസത്തെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തേക്കാൾ 10.3% കൂടുതലാണ്.

ഈ മാസത്തിൽ, ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ ഈ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തേക്കാൾ 13% കൂടുതലാണ്.

X
Top