15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ ഏപ്രിൽ-നവംബർ സാമ്പത്തിക കമ്മി 9.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 8.04 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 9.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വർധിച്ചതായി കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്‌സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

9.07 ലക്ഷം കോടി രൂപ ധനകമ്മി എന്ന നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ എട്ട് മാസത്തെ ധനക്കമ്മി, 17.87 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മുഴുവൻ വർഷ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 50.7 ശതമാനമാണ്.
2022 ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ധനക്കമ്മി 2022-23 ലെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 58.9 ശതമാനമായിരുന്നു.

തുടർച്ചയായി നാലാം മാസവും, കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ധനക്കമ്മി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്, ഒക്ടോബറിൽ 1.03 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി, വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 53 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. വരവ് ഇരട്ടിയോളം വർധിച്ചതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവിലെ കുറവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്.

നവംബറിൽ, സർക്കാരിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 14 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2.58 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി, മൂലധനച്ചെലവ് വെറും 2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 38,721 കോടി രൂപയായി. 2023-24-ന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 10 ലക്ഷം കോടി രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് മുഴുവർഷ കാപെക്‌സ് ടാർഗെറ്റിലെത്താൻ ആവശ്യമായ നിരക്കിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോയി, ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിലെ കണക്ക് 5.86 ലക്ഷം കോടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 58.5 ശതമാനം.

2023-24 ലെ ആദ്യ എട്ട് മാസങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് 26.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 9 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. അതേസമയം, മെയ് മാസത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) കൈമാറ്റം ചെയ്ത വൻ മിച്ചം കണക്കിലെടുത്ത് നികുതിയിതര വരുമാനത്തിൽ 43 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതിനാൽ, മൊത്ത വരുമാനം ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 19 ശതമാനം ഉയർന്ന് 17.46 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി.

വാസ്തവത്തിൽ, ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതിയിതര വരുമാനം, 2.84 ലക്ഷം കോടി രൂപ, 2022-23 ലെ മുഴുവൻ കളക്ഷനുമായി ഏതാണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് മാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ 17,285 കോടി രൂപ മാത്രം അകലെയാണ്.

നവംബറിലെ അറ്റ ​​നികുതി വരുമാനം 149 ശതമാനം വർധിച്ചു, അതേസമയം മൊത്ത നികുതി പിരിവ് 21 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2.08 ലക്ഷം കോടി രൂപയായതിനാൽ സർക്കാരിർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് നികുതികളിൽ നിന്നാണ്.

2023 നവംബറിലെ 72,961 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2022 നവംബറിൽ (1.17 ലക്ഷം കോടി രൂപ) കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ തുക കൈമാറിയതാണ് അറ്റ ​​നികുതി പിരിവിൽ നവംബറിലെ വൻ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം.

നികുതി വിഭജനമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കൈമാറ്റം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറ്റ ​​നികുതി പിരിവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

X
Top