മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടം. ഏപ്രിൽ 1–15 കാലയളവിൽ 7066 കോടി യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു.

മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ വർധന 10 ശതമാനം.

ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉപയോഗം ഇക്കാലയളവിൽ 218 ജിഗാവാട്സാണ്. മുൻ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഇത് 216 ജിഗാ വാട്സ് ആയിരുന്നു.

ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ– ജൂൺ കാലയളവിൽ ഇത് 260 ആയി ഉയരുമെന്ന് വൈദ്യുത മന്ത്രാലയം കണക്കാക്കുന്നു.

2023ൽ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഉണ്ടായത്– 243 ജിഗാ വാട്സ്.

X
Top