4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സമൂഹവുമായി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇടപഴകുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കേരള സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് പുതിയ ധാരണാപത്രം (MoU) ഒപ്പുവച്ചു.

സ്‌മാർട്ട്-അപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ബാങ്ക് KSUM-മായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കും.

ഈ ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും കെഎസ്‌യുഎമ്മും പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നവീകരണത്തിനും സംരംഭകത്വത്തിനും പിന്തുണ നൽകാൻ ബാങ്ക് പദ്ധതിയിടുന്നു.

ബാങ്കുകളുടെ നയങ്ങൾക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും വിധേയമായി വായ്പകളും നിക്ഷേപങ്ങളും നൽകുന്നതിന് കെഎസ്‌യുഎം റഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഇത് വിലയിരുത്തും.

കേരളം, എറണാകുളം സർക്കിൾ ഹെഡ് രാജേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സിഇഒ അനൂപ് അംബികയും മറ്റ് മുതിർന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും കെഎസ്‌യുഎമ്മും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച 2019 മുതൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അതിനുശേഷം, KSUM പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി ബാങ്ക് വിവിധ മാസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് കണക്റ്റ്, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

2022 ഒക്‌ടോബർ വരെ, എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ഇതിനകം തന്നെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 1300+ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 500+ DPIIT രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി അവരുടെ യാത്രയിൽ വിവിധ ബാങ്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സജീവമായി ഇടപഴകുന്നു.

പരിവർത്തൻ സ്മാർട്ടപ്പ് ഗ്രാന്റ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളില്‍ ഗ്രാന്‍റായി 90 ലക്ഷം രൂപയും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

X
Top