ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടിക്രൂഡ്‌ ഓയില്‍ വില വര്‍ധന തുടരുന്നത്‌ വിപണിയെ സമ്മര്‍ദത്തിലാഴ്‌ത്തുംദേശീയപാതകളിലെ കുഴിയടയ്ക്കാൻ സംവിധാനം: പ്രത്യേകനയം രൂപവത്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർഇന്ത്യയുടെ വിദേശ കടം ഉയർന്നുപശ്ചാത്യലോകം നിശ്ചയിച്ച വില പരിധിയും മറികടന്ന് റഷ്യ – ഇന്ത്യ ക്രൂഡ‍ോയിൽ വ്യാപാരം

സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

കൊച്ചി: ഗുണനിലവാരമുള്ള നൈപുണ്യ വികസനം, അവസരങ്ങൾ, സംരംഭകത്വ പിന്തുണ എന്നിവ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ലഭ്യമാകുന്നെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

ഇന്ത്യയുടെ വൈദഗ്ധ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സംരംഭകത്വം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ (എസ്ഐഡി) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ, നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്.

എല്ലാവർക്കും, എവിടെയും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നൈപുണ്യം പ്രാപ്തമാക്കുകയെന്നതാണ് സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പഠനവും സുരക്ഷിതമായ ആധികാരികതയും മുതൽ ബിസിനസ് സുഗമമാക്കലും ദേശീയ ഒത്തുചേരലും വരെ, നൈപുണ്യ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ നവീകരണത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ഒരു വഴിവിളക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും ശാശ്വതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ യാത്ര പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

X
Top