4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

സൈഡസ് ലൈഫ് സയൻസസിന്റെ ലാഭത്തിൽ 41% ഇടിവ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് സ്ഥാപനമായ സൈഡസ് ലൈഫ് സയൻസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 41.47 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 397.4 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ കമ്പനി 679 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, അവലോകന പാദത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്ത വരുമാനം ഒരു വർഷം മുൻപത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ 3,670.3 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 3,863.8 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസത്തിലെ മൊത്തം ചെലവ് മുൻവർഷത്തെ 3,019.3 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 3,370 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു.
ഫിനിഷ്‌ഡ് ഗുഡ്‌സിന്റെ ഇൻവെന്ററികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, വർക്ക് ഇൻ-പ്രോഗ്രസ്, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ-ട്രേഡ് എന്നിവയ്‌ക്കായി ഈ പാദത്തിൽ തങ്ങൾ 120 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 2,133.6 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 4,487.3 കോടി രൂപയായി. ഒപ്പം 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 15,265.2 കോടി രൂപയുടെ മൊത്ത വരുമാനം നേടി.

X
Top