ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

15 മെഗാവാട്ട് സോളാർ ശേഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് എൻടിപിസി

ഡൽഹി: ഗുജറാത്തിലെ കവാസ് സോളാർ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻടിപിസിയുടെ 15 മെഗാവാട്ട് സോളാർ ശേഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സൂറത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കവാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 56 മെഗാവാട്ട് കവാസ് സോളാർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ശേഷിയെന്ന് എൻടിപിസി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു. കവാസിലെ 56 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പിവി പ്രോജക്റ്റിൽ 15 മെഗാവാട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗ കപ്പാസിറ്റി 15.06.2022 ന് 00:00 മണി മുതൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതോടെ എൻടിപിസിയുടെ ഏകികൃത സ്ഥാപിത വാണിജ്യ ശേഷി 54,666.68 മെഗാവാട്ടും, എൻടിപിസിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിത വാണിജ്യ ശേഷി 69,031.68 മെഗാവാട്ടുമായി മാറി. വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കമ്പനിയാണ് എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡ്.

X
Top