4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പിവി പദ്ധതിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് എൻടിപിസി

കൊച്ചി: കായംകുളത്ത് 92 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കായംകുളം ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പിവി പദ്ധതിയുടെ 35 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിന്റെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻടിപിസി വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. കായംകുളം ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പിവി പ്രോജക്റ്റ് ജൂൺ 24 ന് 00:00 മണിക്കൂർ മുതൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായി ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ എൻടിപിസിയുടെ ഏകികൃത സ്ഥാപിത വാണിജ്യശേഷി 54749.20 മെഗാവാട്ടും ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിത വാണിജ്യശേഷി 69114.20 മെഗാവാട്ടുമായി ഉയർന്നു. വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എൻടിപിസി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദകനാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച എൻടിപിസിയുടെ ഓഹരികൾ നേരിയ നേട്ടത്തിൽ 136.75 രൂപയിലെത്തി.

X
Top