വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

ഐആർസിടിസിയുടെ ത്രൈമാസ ലാഭത്തിൽ ഇരട്ടി വർദ്ധനവ്

ന്യൂഡൽഹി: മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 213.78 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (ഐആർസിടിസി). കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 103.78 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റാദായം 105.99 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 338.78 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 103.95 ശതമാനം വർധിച്ച് 690.96 കോടി രൂപയായതായി സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു.
ഇന്റർനെറ്റ് ടിക്കറ്റിംഗിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 212.01 കോടിയിൽ നിന്ന് 292.82 കോടി രൂപയായപ്പോൾ, കാറ്ററിംഗിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 67.38 കോടിയിൽ നിന്ന് നാലിരട്ടി വർധിച്ച് 266.19 കോടി രൂപയായി. ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 1.5 രൂപ ലാഭവിഹിതം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് ടിക്കറ്റിംഗ്, കാറ്ററിംഗ്, ടൂറിസം സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (IRCTC).

X
Top