പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,710 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്

ഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ (ഐഒബി) പ്രവർത്തന ലാഭം 1,614 കോടി രൂപയായി, 2020-21 നാലാം പാദത്തിലെ 1,724 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭത്തിൽ 6 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, മൊത്ത നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി (ജിഎൻപിഎ) 2021 നാലാം പാദത്തിലെ 11.69 ശതമാനത്തിൽ (16,323 കോടി രൂപ) നിന്ന് 9.82 ശതമാനമായി (15,299 കോടി രൂപ) ലെൻഡറുടെ ആസ്തി നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു. ഒപ്പം അവലോകന പാദത്തിലെ കിട്ടാക്കടങ്ങൾക്കായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ മുൻവർഷത്തെ 1,380 കോടിയിൽ നിന്ന് 1,014 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
വായ്പ ദാതാവിന്റെ അവലോകന പാദത്തിലെ അറ്റ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 2.65 ശതമാനം അനുപാതത്തിൽ 3,825 കോടി രൂപയായി. ബാങ്കിന്റെ പലിശ വരുമാനം നാലാം പാദത്തിൽ 4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4,215 കോടി രൂപയായി. അതേപോലെ, നാലാം പാദത്തിലെ , ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത അഡ്വാൻസ് 2021 മാർച്ചിലെ 1,39,597 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,55,801 കോടി രൂപയായി. പ്രൊവിഷൻ കവറേജ് അനുപാതവും 2021 മാർച്ചിലെ 90.34 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 91.66 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.
2021-22 മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം 2020-21 ലെ 831 കോടിയിൽ നിന്ന് 1,710 കോടി രൂപയായി (106 ശതമാനം). നിക്ഷേപങ്ങൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, കാസ എന്നിവയിലെ മികച്ച വളർച്ച കാരണം ഈ വർഷത്തെ തങ്ങളുടെ അറ്റാദായം ഇരട്ടിയിലധികമായതായി ഐഒബി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 22,525 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് മൊത്തം വരുമാനം 21,633 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

X
Top