വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ലാഭത്തിൽ ഇരട്ടി വർധന

ന്യൂഡെൽഹി: 2022 മാർച്ച് പാദത്തിൽ ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഏകീകൃത ലാഭം 3,851 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു, ഇത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ത്രൈമാസ ലാഭമാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ 1,928 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. സമാനമായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 40,507 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാം പാദത്തിലെ ഏകീകൃത വരുമാനം 38 ശതമാനം ഉയർന്ന് 55,764 കോടി രൂപയായി.
ത്രൈമാസത്തിലെ ഇബിഐടിഡിഎ 30 ശതമാനം ഉയർന്ന് 5,845 കോടിയിൽ നിന്ന് 7,597 കോടി രൂപയായി.
കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറ്റവരുമാനം 21 ശതമാനം വർധിച്ച് 217 മില്യൺ ഡോളറാണ്. നാലാം പാദത്തിലെ റെക്കോർഡ് ലാഭത്തോടെ, വർഷാവസാനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അറ്റവരുമാനം 34 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3.6 ബില്യണിൽ നിന്ന് 4.8 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. കൂടാതെ, ഫ്ലാറ്റ്-റോൾഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ (എഫ്ആർപി) മൊത്തം കയറ്റുമതി 9,83,000 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 9,87,000 ടണ്ണായി ഉയർന്നു.
അലുമിനിയം, കോപ്പർ എന്നിവയുടെ പ്രമുഖ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top