ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

കാമ്പസ് ആക്റ്റീവ്വെയറിന്റെ ലാഭത്തിൽ മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധന

ന്യൂഡൽഹി: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ കാമ്പസ് ആക്റ്റീവ്വെയർ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം മൂന്നിരട്ടി വർധിച്ച് 39.60 കോടി രൂപയായി. ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ 10.01 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ 275.10 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 28.07 ശതമാനം ഉയർന്ന് 352.33 കോടി രൂപയായി. ത്രൈമാസത്തിലെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭ മാർജിൻ 760 ബേസിസ് പോയിൻറ് വർദ്ധിച്ച് 11.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ചെലവ് 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിലെ 225.32 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 31.05 ശതമാനം വർധിച്ച് 295.30 കോടി രൂപയായി.

2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാമ്പസ് ആക്റ്റീവ്വെയറിന്റെ അറ്റാദായം നാലിരട്ടി വർധിച്ച് 124.41 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 26.86 കോടി രൂപയായിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറ്റാദായം. 2021-22 ൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 1,194.18 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 711.28 കോടി രൂപയേക്കാൾ 67.89 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ഡിസൈൻ, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം, ചെലവ് നിയന്ത്രണം, വിപണിയിലേക്കുള്ള സമയക്രമീകരണം എന്നിവയിൽ വഴക്കം സാധ്യമാക്കുന്ന ഇൻ-ഹൗസ് ശേഷിയുടെയും പിന്നാക്ക സംയോജനത്തിന്റെയും തന്ത്രപരമായ സംയോജനത്തിൽ നിന്ന് കമ്പനി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത് തുടരുന്നതായി കാമ്പസ് ആക്റ്റീവ്വെയർ പറഞ്ഞു.

കാമ്പസ് ആക്റ്റീവ്വെയർ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

X
Top