ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകള്‍ക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശം

ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷന് ചാനലുകള് അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗണ്ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശ പ്രകാരം ദേശീയതാത്പര്യം മുന്നിർത്തിയുള്ളതും ദേശീയ പ്രധാന്യമുള്ളതുമായ പരിപാടികള്ക്ക് 30 മിനിറ്റ് ചാനലുകള് മാറ്റിവെക്കേണ്ടിവരും.

ഇന്ത്യയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികള്/എല്എല്പികള്ക്കുള്ള അനുമതികള് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണ് മാര്ഗ്ഗനിര്ദേശങ്ങള് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 11 വര്ഷം മുമ്പ് 2011-ലാണ് അവസാനമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിപാടികളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് അനുമതി തേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇതോടെ ഒഴിവാകും. തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളുടെ മുന്കൂര് രജിസ്ട്രേഷന് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഭാഷ മാറ്റുന്നതിനോ, സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഡെഫനിഷനില് നിന്ന് ഹൈ ഡെഫനിഷനിലേക്കോ തിരിച്ചോ ട്രാന്സ്മിഷന് മോഡ് മാറ്റുന്നതിനോ മുന്കൂര് അനുമതി ആവശ്യമില്ല. മുന്കൂര് അറിയിപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഒരു കമ്പനിക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി ഡയറക്ടറെയോ പാര്ട്ണറെയോ മാറ്റുന്നതിനും പുതിയ ചട്ടം അനുമതി നല്കുന്നുണ്ട്.

X
Top