ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകള്‍ക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശം

ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷന് ചാനലുകള് അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗണ്ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശ പ്രകാരം ദേശീയതാത്പര്യം മുന്നിർത്തിയുള്ളതും ദേശീയ പ്രധാന്യമുള്ളതുമായ പരിപാടികള്ക്ക് 30 മിനിറ്റ് ചാനലുകള് മാറ്റിവെക്കേണ്ടിവരും.

ഇന്ത്യയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികള്/എല്എല്പികള്ക്കുള്ള അനുമതികള് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണ് മാര്ഗ്ഗനിര്ദേശങ്ങള് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 11 വര്ഷം മുമ്പ് 2011-ലാണ് അവസാനമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിപാടികളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് അനുമതി തേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇതോടെ ഒഴിവാകും. തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളുടെ മുന്കൂര് രജിസ്ട്രേഷന് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഭാഷ മാറ്റുന്നതിനോ, സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഡെഫനിഷനില് നിന്ന് ഹൈ ഡെഫനിഷനിലേക്കോ തിരിച്ചോ ട്രാന്സ്മിഷന് മോഡ് മാറ്റുന്നതിനോ മുന്കൂര് അനുമതി ആവശ്യമില്ല. മുന്കൂര് അറിയിപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഒരു കമ്പനിക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി ഡയറക്ടറെയോ പാര്ട്ണറെയോ മാറ്റുന്നതിനും പുതിയ ചട്ടം അനുമതി നല്കുന്നുണ്ട്.

X
Top