ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നികുതിദായകർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട തിയതികൾ

ദായ നികുതി മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുവാനും, സമ്പാദ്യം വളർത്തുവാനും കഴിയും.

സമഗ്രമായി ആദായ നികുതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വ്യക്തികൾ അറി‍ഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നികുതി കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നികുതിദായകർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട തിയ്യതികളെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ടാക്സ് കലണ്ടർ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതികളടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒക്ടോബർ 7: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ടിഡിഎസ്, ടിസിഎസ് എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയ്യതി. ചലാൻ ഹാജരാക്കാതെ ആദായ നികുതി ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്ന നികുതി, അതേദിവസം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

കൂടാതെ, സെക്ഷൻ 192,194A, 194D, 194H എന്നിവ പ്രകാരം ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ടിഡിഎസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതിയും ഇാതണ്.

ഒക്ടോബർ 15: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ടിഡിഎസ്, ടിസിഎസ് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ചലാൻ സമർപ്പിക്കാതെ, ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ ഫോം 24ജി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനതിയ്യതി ഇതാണ്.

194-IB, 194M, 194S എന്നിവ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ നികുതിയിളവുകൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി.

കൂടാതെ ഈ തിയ്യതിക്കകം, സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ടിസിഎസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അന്നാണ്. ഫോം 15ജി, 15എച്ച് എന്നിവ പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഡിക്ലറേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട തിയ്യതി.

അവസാനമായി, ജൂൺ മാസത്തിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ടിസിഎസ്, ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഈ തിയ്യതിക്കകം പൂർത്തിയാക്കണം.

ഒക്ടോബർ 30: സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ സെക്ഷൻ 194-IA, 194-IB, 194M, 194S എന്നിവയിലേതെങ്കിലും പ്രകാരം കിഴിച്ച നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചലാൻ-കം-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി.

കൂടാതെ, സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിക്കുന്ന പാദത്തിലെ ടിസിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതിയാണിത്.

ഒക്ടോബർ 31: ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികൾ അഥവാ, ഏതെങ്കിലും വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഫോം-3CEAB സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി.

ഇതോടൊപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന പാദത്തിലെ ടിഡിഎസിന്റെ ത്രൈമാസ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സർമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി.

കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിദായകർ, നോൺ-കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിദായകർ, അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളി, സെക്ഷൻ 5എയിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകുന്ന നികുതിദായകരുടെ പങ്കാളി എന്നിവർക്ക് 2023-24 മൂല്യനിർണയ വർഷത്തേക്കുള്ള ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാനതിയതിയും ഇതാണ്.

കൂടാതെ, 2023-24 മൂല്യനിർണയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് (സെക്ഷൻ 44AB) സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതിയും ഒക്ടോബർ 31 ആണ്.

നികുതിദായകർ സെക്ഷൻ 92E പ്രകാരം അന്താരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതിയും ഇതാണ്.

X
Top