ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

ഏകീകൃത അറ്റാദായത്തിൽ 61 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി സ്‌കാൻപോയിന്റ് ജിയോമാറ്റിക്‌സ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ സ്‌കാൻപോയിന്റ് ജിയോമാറ്റിക്‌സിന്റെ അറ്റാദായം 61.76 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 26 ലക്ഷം രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 2021 മാർച്ച് പാദത്തിൽ 68 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ വില്പന 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ 14.86 കോടിയിൽ നിന്ന് 22.27 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 11.55 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്‌കാൻപോയിന്റ് ജിയോമാറ്റിക്‌സിന്റെ അറ്റാദായം 3.47% കുറഞ്ഞ് 1.95 കോടി രൂപയായി. 2021-ൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 2.02 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
 
കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻവർഷത്തെ 43.38 കോടിയിൽ നിന്ന് 23.86 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 33.03 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഐടി, ജിയോഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഐടി-ജിഐഎസിനുള്ള ഒരു സോഴ്‌സ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറാണ് സ്‌കാൻപോയിന്റ് ജിയോമാറ്റിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ്. ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉൽപ്പന്ന വികസനം ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലാണ് കമ്പനി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത്. 

X
Top