4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 31 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ

മുംബൈ: മെയ് മാസത്തിൽ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന്റെ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനം 31 ശതമാനം ഉയർന്ന് 17.89 ലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മെയ് മാസത്തിൽ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനം 13.67 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാറ്റ്-റോൾഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ 9.99 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 29 ശതമാനം വർധിച്ച് 12.84 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു. അതേപോലെ, 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ലോംഗ് ഇനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം 25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3.86 ലക്ഷം ടണ്ണായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 3.09 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു.

നിലവിൽ, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന് ഇന്ത്യയിൽ 18 ദശലക്ഷം ടൺ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ശേഷിയുണ്ട്, അതിൽ 12.5 എംടിപിഎ ഫ്ലാറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 5.5 എംടിപിഎ നീളമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

X
Top