ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം കുറയും

മുംബൈ: പുതിയ ഇക്വിറ്റി മൂലധനം ഉയർത്തി ബാങ്കിലെ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി 83 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് അടുത്തിടെ 8,100 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന സമാഹരണത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു, അതിൽ 3,900 കോടി രൂപ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും 4,300 കോടി രൂപ അധിക ടയർ -1 ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ -2 ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സമാഹരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. നിലവിലെ ഓഹരി വിലയായ 36 രൂപ പ്രകാരം യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ വിപണി മൂല്യം 24,468 കോടി രൂപയാണ്. ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ ബാങ്ക് 3,900 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിപുലീകരിച്ച ഇക്വിറ്റി അടിത്തറയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി 75 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകും.
മൂലധന സമാഹരണത്തിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഘടകത്തിലൂടെ ബാങ്കിലെ സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, വളർച്ചയ്ക്ക് മൂലധനം തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും, പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും അതിനായി തങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി ഉയർത്തുമെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. 120+ ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളും 106 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൊത്തം ബിസിനസുമുള്ള സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബ്രാഞ്ച് ശൃംഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ, കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കുമായും ആന്ധ്രാ ബാങ്കുമായും 2020 ഏപ്രിൽ 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ലയനത്തിനുശേഷം ഏകദേശം 9500 ശാഖകളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായി യൂണിയൻ ബാങ്ക് മാറി.

X
Top