4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

മുംബൈ: ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഡ്രെജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും കേന്ദ്രവുമായും ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ കരാർ കമ്പനിക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന 1000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുതിയ ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കലിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾക്ക് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (DCI). ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡ്രെഡ്ജിംഗിന്റെയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും സുപ്രധാന ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുന്നതിലുമാണ് കമ്പനി പ്രദാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത്. കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പൈലറ്റേജ്, ടഗ്ഗിംഗ്, ബെർതിംഗ്, അൺബർത്തിംഗ്, മൂറിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

X
Top