ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

470 കോടിയുടെ തിരിച്ചടവ് വീഴ്ച വരുത്തി കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ്

മുംബൈ: 2022 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്‌പകളുടെ പലിശയും പ്രധാന തുകയും തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ മൊത്തം 470.18 കോടി രൂപയുടെ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു. കമ്പനിക്ക് അസറ്റ് റെസലൂഷൻ വഴി, ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല കടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 495.18 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം കടമുണ്ട്. പണലഭ്യതയിലെ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് കടം വീട്ടുന്നതിലെ കാലതാമസമെന്ന് കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (സിഡിഇഎൽ) റെഗുലേറ്ററി അപ്‌ഡേറ്റിൽ പറഞ്ഞു. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള വായ്പകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പോലുള്ള റിവോൾവിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടവിൽ 215.99 കോടി രൂപയുടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി സിഡിഇഎൽ പറഞ്ഞു.

ഇതോടൊപ്പം എൻ‌സി‌ഡികൾ (കൺ‌കൺ‌വേർ‌ട്ടിബിൾ‌ ഡിബഞ്ചറുകൾ‌), എൻ‌സി‌ആർ‌പി‌എസ് (കൺ‌കൺ‌വേർ‌ട്ടിബിൾ‌ റിഡീമബിൾ‌ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകൾ‌) പോലെയുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ 2022 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ 249 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവിലും കമ്പനി വീഴ്ച വരുത്തി. 

X
Top