ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

റിന്യൂവബിൾ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് സിപ്ല

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും ക്യാപ്റ്റീവ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പവർ പ്ലാന്റിന്റെ അധിക ശേഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപ്ല ലിമിറ്റഡ്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കമ്പനി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തുൾജാപൂരിൽ 30 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഇത് ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 16 മെഗാവാട്ട് സോളാർ കപ്പാസിറ്റി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. എഎംപി എനർജി ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കുർക്കുംഭ്, പതൽഗംഗ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിക്രോളിയിലെ ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമുള്ള കമ്പനിയുടെ ഹരിത ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകളെ ഈ പദ്ധതി പിന്തുണയ്ക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറമെ കർണാടകയിൽ, ക്ലീൻമാക്സ് എൻവിറോ എനർജി സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 9 MWp സോളാർ + 2.7 MVA വിൻഡ് ശേഷിയുള്ള ഒരു കാറ്റ്-സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റ് സിപ്ല കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. കർണാടകയിലെ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ 85 ശതമാനവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായി മൊത്തം 68,200 mWh പുതുക്കൽ ഊർജ്ജം സ്രോതസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു.

X
Top