ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ 251.39 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 251.39 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2.53 കോടി രൂപയായി. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ പാദത്തിൽ 0.72 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിൽപ്പന 105.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 219.30 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഇത് 106.93 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സമാനമായി ആകാശ് അഗ്രോയുടെ 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ വർഷത്തെ അറ്റാദായം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  2.94 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന്  31.29 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3.86 കോടി രൂപയായി.

അതേസമയം, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വില്പന 749.12 കോടിയായിരുന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം ഇത് 395.02 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 1998-ൽ സ്ഥാപിതമായ ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലേഷനുകളുടെ ഫലപ്രദമായ ശ്രേണി നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇഡിടിഎ കെമിക്കൽസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റിമുലന്റുകൾ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഉത്പന്ന നിര.

X
Top