2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ 251.39 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 251.39 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2.53 കോടി രൂപയായി. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ പാദത്തിൽ 0.72 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിൽപ്പന 105.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 219.30 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഇത് 106.93 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സമാനമായി ആകാശ് അഗ്രോയുടെ 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ വർഷത്തെ അറ്റാദായം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  2.94 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന്  31.29 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3.86 കോടി രൂപയായി.

അതേസമയം, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വില്പന 749.12 കോടിയായിരുന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം ഇത് 395.02 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 1998-ൽ സ്ഥാപിതമായ ആകാശ് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലേഷനുകളുടെ ഫലപ്രദമായ ശ്രേണി നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇഡിടിഎ കെമിക്കൽസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റിമുലന്റുകൾ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഉത്പന്ന നിര.

X
Top