ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 1.18 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. അതേപോലെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ വില്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 56.95 കോടിയിൽ നിന്ന് 28.46 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73.16 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 210.25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 13.62 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 4.39 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം, വില്പനയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.36 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 297.57 കോടി രൂപയുടെ വില്പന നടത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം 269.63 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് കമ്പനി നടത്തിയത്.

X
Top