2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 1.18 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. അതേപോലെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ വില്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 56.95 കോടിയിൽ നിന്ന് 28.46 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73.16 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 210.25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 13.62 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 4.39 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം, വില്പനയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.36 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 297.57 കോടി രൂപയുടെ വില്പന നടത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം 269.63 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് കമ്പനി നടത്തിയത്.

X
Top