എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 1.18 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. അതേപോലെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ വില്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 56.95 കോടിയിൽ നിന്ന് 28.46 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73.16 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 210.25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 13.62 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 4.39 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം, വില്പനയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.36 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 297.57 കോടി രൂപയുടെ വില്പന നടത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം 269.63 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് കമ്പനി നടത്തിയത്.

X
Top