4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ നിർമിത മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ടിവികൾക്കും വിലകുറയും

ന്യൂഡല്ഹി: സര്ക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ മൊബൈല് ഫോണ് ഉല്പാദനം 2014-15ല് 5.8 കോടി യൂണിറ്റില് (18900 കോടി മൂല്യം) നിന്നും ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 31 കോടി യൂണിറ്റായി (2.75 ലക്ഷം മൂല്യം) ഉയര്ന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന്.

രാജ്യത്തെ മൊബൈല്ഫോണ് ഉല്പാദനത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്കായി മൊബൈല് ഫോണ് നിര്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ക്യാമറ ലെന്സ് ബാറ്ററികള് ഉള്പ്പടെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയില് ഇളവ് നല്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ലിഥിയം അയേണ് ബാറ്ററി ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇളവ് തുടരുമെന്നും നിര്മല സീതാരാമന് വ്യക്തമാക്കി.

സമാനമായി, ടെലിവിഷന് നിര്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്ന അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും 2.5 ശതമാനം നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യന് നിർമിത മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ടിവികൾക്കും വില കുറയും.

X
Top