4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇൻഡോസോളാറിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ: വാരീ എനർജിസിന് എൻസിഎൽടിയുടെ അനുമതി

മുംബൈ: സോളാർ സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഇൻഡോസോളാർ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പിവി മൊഡ്യൂൾ നിർമ്മാതാക്കളായ വാരീ എനർജിസിന് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഡൽഹി ബെഞ്ചിന്റെ (എൻസിഎൽടി) അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്‌സി കോഡ് 2016 പ്രകാരം ഇൻഡോസോളാർ ലിമിറ്റഡിന്റെ വായ്പക്കാർ ആരംഭിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസലൂഷൻ പ്രോസസിന് (സിഐആർപി) കീഴിലാണ് ഏറ്റെടുക്കൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ വാരീ എനർജിസിന്റെ സോളാർ സെൽ നിർമ്മാണ ശേഷി 5.4 ജിഗാവാട്ട് ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും, കൂടാതെ സോളാർ മോഡ്യൂൾ നിർമ്മാണത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ആസൂത്രിത വിപുലീകരണത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യയിൽ സൂറത്ത്, ചിഖ്ലി, ടംബ്, നന്ദിഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഫാക്ടറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വാരീ എനർജീസ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും 388 ഫ്രാഞ്ചൈസികളുണ്ട്. വാരീ നിർമ്മിച്ച സോളാർ മൊഡ്യൂളുകൾ 19 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്.

X
Top