10 വര്‍ഷ ബോണ്ട് ആദായം മൂന്ന് മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സേവന മേഖല വികാസം ആറ് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യ രണ്ടാമതെത്തിആഗോള സൂചികയില്‍ ഇടം നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ബോണ്ടുകള്‍രാജ്യത്തിനുള്ളത് മതിയായ വിദേശ നാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം – വിദഗ്ധര്‍

10 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി റിന്യൂ പവർ

ഡൽഹി: 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ 10.4 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി റിന്യൂ പവർ. ചെലവിലെ ചില അസാധാരണ ക്രമീകരണം മൂലമാണ് ഈ നഷ്ടമുണ്ടായതെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഡെബ്റ് പ്രീമിയത്തിനായുള്ള ഒറ്റത്തവണ ചെലവും ഡോളർ ബോണ്ടുകളുടെ റീഫിനാൻസിംഗിനായിയുള്ള 253.1 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഹെഡ്ജ് നഷ്ടത്തിന്റെ ആഘാതവും അറ്റ ​​നഷ്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. ഒന്നാം പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 2,500.7 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തേക്കാൾ 48.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു.

2022 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച്, കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ 12.9 ജിഗാ വാട്ടിന്റെ പുനരുപയോഗ ആസ്തിയുണ്ട്, അതിൽ 7.6 ജിഗാ വാട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവയും 5.3 ജിഗാ വാട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിലുമാണ്.

X
Top