ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

Muthoot Finance’s latest NCD issue receives a grand welcome

The issue gets oversubscribed on the first day itself

The 32nd NCD series issue of Muthoot Finance became an instant hit with an oversubscription of ₹770.35 crore on the first day. The issue has a base size of Rs 100 crore with an option to retain oversubscription up to Rs 600 crore and a tranche limit of Rs 700 crore.

“We are delighted and grateful for the great support from our investors and this achievement reflects our dedication to provide excellent service to the retail investors who are an integral part of our journey. The company has always prioritized investors’ safety by offering ICRA’s AA+/Stable rated NCDs with attractive rates of return”, said Mr George Alexander Muthoot, Managing Director of Muthoot Finance. He also added that issuing bonds had always been a practice of primarily focus, which can empower retail investors and provide them with powerful avenues to diversify their investment portfolio.

X
Top