മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

ഫോർസ് മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന 28 ശതമാനം ഉയർന്നു

ഡൽഹി: 2022 ജൂണിൽ 28.4% വർദ്ധനവോടെ 1,928 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന നടത്തി ഫോഴ്‌സ് മോട്ടോഴ്‌സ്. 2021 ജൂണിൽ കമ്പനി വിറ്റത് 1,501 യൂണിറ്റുകളാണ്. അതേപോലെ, 2022 മെയ് മാസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ മാസം 12.8% ഉയർന്നു. 2022 ജൂണിൽ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനം 2,237 യൂണിറ്റായിരുന്നു, 2021 ജൂണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച 1,757 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇത് 27.3% വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ്. ഇത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ, അഗ്രഗേറ്റുകൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കമ്പനിക്ക് 42.77 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഇത് 53.67 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബിഎസ്ഇയിൽ ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഓഹരികൾ 0.63 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,013.45 രൂപയിലെത്തി. 

X
Top