ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഇലക്ടറൽ ബെയറർ ബോണ്ട് സ്കീം – സെപ്റ്റംബർ 2022

ന്യൂ ഡൽഹി: 2018 ജനുവരി 2-ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം, നമ്പർ 20 പ്രകാരം ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് സ്കീം-2018 ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം, 1951 (1951 ലെ 43) സെക്ഷൻ 29A പ്രകാരം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ലോക്സഭ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത വോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ അംഗീകൃത ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ അർഹരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണമാക്കി മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ.

XXII ഘട്ട വിൽപ്പനയിൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 29 അംഗീകൃത ശാഖകൾ വഴി 01.10.2022 മുതൽ 10.10.2022 വരെ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും പണമാക്കി മാറ്റി നൽകാനും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ (SBI) അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ SBI തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.(പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 14, എം ജി റോഡ്, പിൻ: 695001 – ബ്രാഞ്ച് കോഡ് നമ്പർ -00941)
പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് കലണ്ടർ ദിവസത്തേക്ക് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ സാധുതയുള്ളതായിരിക്കും. കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അർഹമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് അതേ ദിവസം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

X
Top