10 വര്‍ഷ ബോണ്ട് ആദായം മൂന്ന് മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സേവന മേഖല വികാസം ആറ് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യ രണ്ടാമതെത്തിആഗോള സൂചികയില്‍ ഇടം നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ബോണ്ടുകള്‍രാജ്യത്തിനുള്ളത് മതിയായ വിദേശ നാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം – വിദഗ്ധര്‍

നില മെച്ചപ്പെടുത്തി കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് 

കൊച്ചി: 2022 ജൂൺ 30 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റ നഷ്ടം 18 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽ കമ്പനി 117.28 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഡിഇഎല്ലിന്റെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 81.52 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയായി വർധിച്ച് 210.49 കോടി രൂപയായി. കാപ്പിയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം 189.63 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2.40 കോടിയിൽ നിന്ന് 14.32 കോടിയായി.

ജനപ്രിയ കോഫി ശൃംഖലയായ കഫേ കോഫി ഡേ (സിസിഡി) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ കോഫി ഡേ ഗ്ലോബലിന്റെ ഫലങ്ങളും കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് പങ്കിട്ടു. ഈ കാലയളവിലെ കോഫി ഡേ ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകീകൃത വരുമാനം 189.63 കോടി രൂപയാണ്.

സിസിഡിയുടെ പ്രതിദിന ശരാശരി വിൽപ്പന ഈ പാദത്തിൽ 19,537 രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ പ്രതിദിന ശരാശരി വിൽപ്പന 17,140 രൂപയായിരുന്നു. ഈ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കഫേ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ 550 ൽ നിന്ന് 493 ആയി കുറഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകളുടെ എണ്ണം 43,782 ൽ നിന്ന് 46,603 ആയി ഉയർന്നു.

X
Top